Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Yeni Fırat dergisindeki halk bilimi unsurları 

  Yılmaz, Saadettin (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  ‘ Yeni Fırat Dergisindeki Halk Bilimi Unsurları ’ başlığını taşıyan çalışmamızda 1962-1967 yılları arasında yayımlanmış olup 36 sayı çıkmış olan ‘ Yeni Fırat ’ dergisi incelenmiştir. Zengin bir içeriğe sahip olan dergide ...
 • Doğu belagatı ve batı retoriği üzerine mukayeseli bir inceleme 

  Kart, Elif (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Bu çalışma, edebî sanatları Doğu belâgati ve Batı retoriği açısından örnekler gösterilerek, açıklanarak aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır .Bu amaçla Doğu belâgati ve Batı ...
 • Yozgat yer adları üzerine bir inceleme 

  Durna, Murat (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Yozgat’ın yerleşim adları üzerine yapılan bu çalışma; Kısaltmalar, Transkripsiyon, Giriş, I., II., III., IV. Bölüm, Sonuç , Öneriler, Kaynakça ve Özgeçmiş bölümlerinden ...
 • Refik Halid Karay'ın eserlerinin halkbilim ve toplumsal değişme açısından incelenmesi 

  Okay, Yeliz (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Romanları ve hikâyeleri ile bilinen Refik Halid Karay aynı zamanda Türkçe'ye olan hâkimiyeti ve kendisine özgü akıcı ve güzel üslubu ile de bilinir. Gençlik yıllarında siyasetle de ilgilenen Refik Halid Millî Mücadele ...
 • Abiş Kekilbayulı'nın 'Ülker' Romanı örneğinde Kazak Türkçesinde yapıları bakımından zarf-fiiller 

  Akkoca, Duygu (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Hazırladığımız bu çalışma Kazak Türkçesindeki Zarf-fiillerin Yapıları Bakımından incelenmesini içermektedir. Bu çalışmamızın amacı, Kazak Türkçesindeki zarf-fiil eklerinin kullanıldığı cümleleri tespit ederek işlevleri ...
 • Mecmû'a-i Eş'âr (06 Mil Yz A 863) 

  Güzel, Emrah (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Şiir mecmuaları şairlerin şiir anlayışları, üslupları ve edebi anlayışları hakkında birçok bilgi verir.Bu eserlerin çevirileri edebiyat dünyasına gözle görülür bir katkıda bulunur. Bu yolla hiç okunmamış şiirler gün ...
 • Eskişehir Halkevi Yurt ve Kültür dergisinin halk bilimi açısından değerlendirilmesi 

  Çamlıca, Tuğba (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
  30 Ağustos 1932'de, Eskişehir Halkevi tarafından çıkarılan ve yayın hayatını Haziran 1946'ya kadar sürdüren Yurt ve Kültür Dergisi'nin, 30 Ağustos 1932 ile Haziran 1946 tarihleri arasında yayınlanan 1-98. sayılarındaki ...
 • Orhan Kemal'in eserlerinde folklorik unsurlar 

  Pıtır, Zeynep (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
  Bu araştırma Orhan Kemal'in sanatçı kişiliğinin ve sanatının oluşumunda halk bilimi unsurlarının yerini, yazarın eserlerinden yola çıkarak göstermeyi amaçlamaktadır.Araştırma, Orhan Kemal'in hayatı, edebi yaşamı ve eserlerinin ...
 • İkdam gazetesi 01.01.1921-31.12.1921 (İnceleme-seçilmiş metinler) 

  Seçkin, Hamit (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  1 Muharrem 1312’de (5 Temmuz 1894) basın hayatımıza giren İkdam gazetesi ilk sayılarında kendini siyasî, ilmî bir gazete olarak tanıtır. 1894 – 1961 yılları arasında farklı isimler altında yayın yapan İkdam gazetesi basın ...
 • Sabah gazetesi üzerine bir inceleme (1902-1903 / 4381-5096) 

  Yüksel, Levent (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Süreli yayınlar yayınlandıkları dönemlerin aynalarıdır. Sabah gazetesi de diğer tüm süreli yayınlar gibi neşrolunduğu dönemi aksettirmiştir. Bu tezde 46 yıllık bir yayın hayatı olan (1876-1922) Sabah gazetesinin 2 ...
 • Sabah gazetesi (5742-6472. sayılar-inceleme ve seçilmiş metinler) 

  Kariper, Kağan (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Bu çalışmada Türk Edebiyatı tarihinin en önemli kaynaklarından birisi olan ve 1876 yılında yayın hayatına başlayan Sabah gazetesinin 1905-1907 yılları arasında yayımlanan 5742-6471 arasında bulunan sayıları bilimsel ...
 • Kazak bilmeceleri 

  Erjumanova, Dinara (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Çalışmamızda Kazak halkının halk bilimindeki ve manevi dünyasında bilmecenin tür özelliği, onun yeri ve anlamı araştırıldı. Bu araştırmada halk biliminin yazısal edebiyatla ilişkisi, bilmece türüne etkisi belirlendi. ...
 • Mardin Kızıltepe İlçesi yer adları üzerine bir dil incelemesi 

  Özyüksel, Sefa; Nakiboğlu, Sadi Hıncal (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Mardin'in yer isimleri üzerine yaptığımız bu tez çalışması; Kısaltmalar, Transkripsiyon, Giriş, I., II., III., IV. Bölüm, Sonuç , Öneriler, Kaynakça ve Özgeçmiş bölümlerinden ...
 • Osmaniye ili yer adları üzerine bir dil incelemesi 

  Ceylan, Ulviye (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Tarihi M.Ö. 1650'li yıllara dayanan birçok medeniyet ve kültüre ev sahipliği yapmış, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olan Osmaniye ilinin yer adları üzerine yapmış olduğumuz bu tez; Kısaltmalar, Giriş, Dört Bölüm, ...
 • Memtimin Hoşur'un 'Kum baskan şeher' romanı örneğinde Çağdaş Uygur Türkçesinde yapıları bakımından edatlar 

  Maıtuohuti, Hanıkezı (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmanın konusu, Uygur Türkçesinde edatlardır. Uygur Türkçesinde kullanılmakta olan edatlar "Kum Baskan Şeher" romanı örneğinde tespit edildi. Tezde anlamı olmayan, cümle içinde müstakil kelimelere dayanarak başka ...
 • Hüsam Hasret hayatı,sanatı,edebi kişiliği 

  İsmael, Mohammed Azeez (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Zengin bir geçmişe sahip Irak Edebiyatı; günümüzde de Arap, Kürt ve Türkmen şair ve yazarların gayreti ile edebî ürünler vermektedir. Bu çalışmada, Iraklı Türkmen şair Hüsam Hasretin hayatı, sanatı ve şiirleri, akademik ...
 • Nazım Hikmet'in şiirlerinde folklor unsurları 

  Koçak, Recep (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Kavmi dönemden 20.asra kadar farklı estetik yaklaşımlar içerisinde gelişimini sürdüren ve birçok öncü şair yetiştiren Türk şiir geleneği, Cumhuriyet Döneminde de öncü şairlerin şiir iklimimize kazandırdığı yeni söyleyişler ...
 • Kâtib Kemâl'in Kıssa-i Ashâb-ı Kehf Mesnevisi (metin-inceleme-sözlük-dizin) 

  Karaca, Zeydi (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Eski Anadolu Türkçesi, Türk dilinin tarihi nedenlerle yazı birliğinin bozulduğu, özellikle Anadolu ve Azerbaycan’a göç edip yerleşen ve bu yeni yurtlarında tutunmaya çalışan Oğuzlar için yeni bir başlangıç olan bir dönemin ...
 • Mecmu'a-i Eş'âr (45 Ak Ze 194) inceleme-metin-tıpkı basım 

  Cengiz, Ayşe (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmada Manisa Kütüphanesi' nde "45 Ak Ze 194" arşiv numarası ile kayıtlı "Mecmu'a-i Eş'ar" adlı şiir mecmûʽası incelenmiş ve önce mecmûŤanın kısa bir tanımı yapılmış ardından mecmûŤanın içeriği ve teknik özellikleri ...
 • Ereğli masalları 

  Bekdik, Muhammed (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Bir millet, millî kültürüyle ve bu kültürü meydana getiren unsurlarla yaşam bulur. Bu unsurlar bu millete ait din, inanç, felsefe, folklor, gelenek ve görenekler, inanışlar gibi başlıca zenginliklerdir. Geçmişi yaşanılan ...

View more