Now showing items 1-20 of 67

  • 17. Yüzyıl Aşık Şiirinde Sevgili Motifi 

   Akgöynük, Maşuta (Niğde Üniversitesi, 2012)
   17. Yüzyıl Âşık Şiirinde Sevgili Motifi? isimli çalışmamız; 17. Yüzyıl'da âşık şiirinin önemli temsilcilerinden sayılan Âşık Ömer, Gevherî ve Karaca Oğlan'ın şiirleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu araştırmanın temel ...
  • KISAS-I KUR’ÂN (1a-84b varakları arası) İnceleme - Metin - Dizin 

   Kuruoğlu, Hidayet (Niğde Üniversitesi, 2012)
   Batı Türkçesinin ilk döneminin adı olan Eski Anadolu Türkçesi 13. yüzyılda başlar ve 16. yüzyıl başlarına kadar devam eder. Eski Anadolu Türkçesi ile ilgili günümüzde birçok çalışma yapılmıştır. Ancak her yeni çalışma ...
  • Sabah gazetesi (1895-1898, inceleme ve seçilmiş metinler, 2191-2920) 

   Üçpınar, Zehra (Niğde Üniversitesi, 2012)
   I. MeşrutiyetDöneminin siyasî ve sosyal özelliklerini taşıyan Sabah gazetesi 1876 yılında Papadopulos tarafından kurulmuştur. Bu çalışmada Sabah gazetesinin (1895-1898 yılları arasında yayınlanan) ve 2191 ile 2920 arasında ...
  • Kazak Hikayeciliğinde Amancan Jakıp'ın Hikayelerinin Yeri 

   Yazan, Osman (Niğde Üniversitesi, 2012)
   Doğumu sürgün yıllarına denk gelen yazar, bir insanın yaşabileceği bütün acıları ve sıkıntıları yaşamıştır. Bunu eserlerinde net bir biçimde görmek mümkündür. Bu nedenle eserlerinin hepsinde hasret, kavuşma isteği, beklentiler ...
  • Eskişehir Halkevi Yurt ve Kültür dergisinin halk bilimi açısından değerlendirilmesi 

   Çamlıca, Tuğba (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   30 Ağustos 1932'de, Eskişehir Halkevi tarafından çıkarılan ve yayın hayatını Haziran 1946'ya kadar sürdüren Yurt ve Kültür Dergisi'nin, 30 Ağustos 1932 ile Haziran 1946 tarihleri arasında yayınlanan 1-98. sayılarındaki ...
  • Orhan Kemal'in eserlerinde folklorik unsurlar 

   Pıtır, Zeynep (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   Bu araştırma Orhan Kemal'in sanatçı kişiliğinin ve sanatının oluşumunda halk bilimi unsurlarının yerini, yazarın eserlerinden yola çıkarak göstermeyi amaçlamaktadır.Araştırma, Orhan Kemal'in hayatı, edebi yaşamı ve eserlerinin ...
  • Ferecbad Eş-Şidde'nin Budapeşte Nüshasının Dizini Ve Sözlüğü 

   Apık, Tufan (Niğde Üniversitesi, 2013)
   Bu çalışma, Osmanlı döneminde popüler olan Türkçe Ferecbad Eşşidde lerin en eski nüshası olan 1451 tarihli Budapeşte nüshasının sözlük ve dizinini içeren bir çalışmadır. Çalışma György Hazai ve Andreas Tietze tarafından ...
  • Abdullah Kadiriy'in Ötken Künler Romanı Örneğinde Özbek Türkçesinde Yapıları Bakımından Zarf-Fiiller 

   Atar, Murat (Niğde Üniversitesi, 2013)
   Æağatay Türkçesinin devamı olarak kabul edilen ve Türkiye Türkçesinden sonra en fazla konuşuru olan Özbek Türkçesi hakkında Türkiye'de yapılan çalışmalar oldukça yetersizdir. Özbek Türkçesinde Yapıları Bakımından Zarf-Fiiller ...
  • Klasik Türk Şiirine Ait Bir Mecmua-i Eşar 

   Taş, Tufan (Niğde Üniversitesi, 2013)
   Klasik Türk Şiirinin altı yüzyılı aşan görkemli tarihi içinde, şairlerin estetik zevkini ortaya koyan birçok eser verilmiştir. Bu eserlere genellikle divan veya tezkireler aracılığıyla ulaşılmaktadır. Edebiyat tarihinin ...
  • Türk Halk Hikayelerinde İmtihan Motifi Üzerine Bir İnceleme 

   Bozdoğan, Merve (Niğde Üniversitesi, 2013)
   Geçmişten günümüze üzerinde pek çok araştırmanın yapıldığı halk hikâyeleri, sözlü edebiyatın önemli estetik yaratılarından birisidir. Estetik bir yaratı olmanın yanında halk hikâyeleri, kültürel değerleri içinde barındıran ...
  • Kazan-Tatar Türkçesindeki Aile Ve Akrabalık Konulu Atasözleri 

   Yılmaz, Gülşah (Niğde Üniversitesi, 2013)
   En eski sözlü edebiyat ürünlerinden biri olan atasözleri tarihe tanıklık etmektedirler. Atasözleri, bir milleti tüm özellikleri ile büyük ölçüde tanımayı mümkün kılmaktadır. Tezde Kazan-Tatar Türklerinin aile ve akrabalık ...
  • Yozgat yer adları üzerine bir inceleme 

   Durna, Murat (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
   Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Yozgat’ın yerleşim adları üzerine yapılan bu çalışma; Kısaltmalar, Transkripsiyon, Giriş, I., II., III., IV. Bölüm, Sonuç , Öneriler, Kaynakça ve Özgeçmiş bölümlerinden ...
  • Sabah Gazetesi (5742-6471. Sayılar-İnceleme Ve Seçilmiş Metinler) 

   Kariper, Kağan (Niğde Üniversitesi, 2014)
   Bu çalışmada Türk Edebiyatı tarihinin en önemli kaynaklarından birisi olan ve 1876 yılında yayın hayatına başlayan Sabah gazetesinin 1905-1907 yılları arasında yayımlanan 5742-6471 arasında bulunan sayıları bilimsel metotlar ...
  • Tasvir-i Efkar gazetesi üzerine bir inceleme (1-451. sayılar) 

   Meydan, Emrah (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Ebüzziya Tevfik Türk basın hayatının bilinen ilk önemli isimlerindendir. Sahibi olduğu gazete ve dergilerde uyguladığı yeni baskı teknikleriyle hem Türk matbaatının gelişmesine hem de yazdığı yazı ve eserlerle Türk kültür ...
  • Mağcan Cumabeyulı'nın şiirleri üzerine bir inceleme 

   Bacaklı, Yılmaz (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada Kazak Türklerinin ve tüm Türk dünyasının edebiyatları açısından önemli bir isim olan Mağcan Cumabayulı’nın şiirleri değerlendirilmeye çalışıldı. Şairin biyografisinden hareketle dönem, kültür ve eser arasındaki ...
  • Aksaray Ortaköy İlçesi monografisi 

   Gözen, Sibel (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde yer alan hayatın geçiş dönemleri içersinde sayılan doğum, evlenme, ölüm adetleri ve inanışlar, bayramlar, kutlamalar, halk inanışları, halk mutfağı, halk hekimliği ve anonim halk ...
  • Kırıkkale ili ağızları (inceleme-metinler-sözlük) 

   Başer, Elif (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Kırıkkale ili ağızları üzerine hazırlanan bu çalışmada, Kırıkkale iline ait metinlerin derlenmesi, yazıya geçirilmesi ve söz varlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Dört ana bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde ...
  • Ereğli masalları 

   Bekdik, Muhammed (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bir millet, millî kültürüyle ve bu kültürü meydana getiren unsurlarla yaşam bulur. Bu unsurlar bu millete ait din, inanç, felsefe, folklor, gelenek ve görenekler, inanışlar gibi başlıca zenginliklerdir. Geçmişi yaşanılan ...
  • Mecmû'a-i Eş'âr ve Münşeât [ Yz. 3 (06 TBMM LD 1450 )] 

   Altun, Öznur (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmanın konusu TBMM Kütüphanesi‟nin Yazma Eserler Bölümü‟nde “06 TBMM (LD 1450) Yz. 3” numarada kayıtlı olan Mecmû‟a-i Eş‟âr ve Münşeât‟tır. 19. yüzyıla ait olduğu bilinen eserin derleyeni belli değildir.69 varaktan ...
  • Müntehabât-ı Eş'âr ve Gazeliyât [06 Mil Yz A 799] 

   Yıldız, Enes (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Antoloji niteliğinde eserler olan şiir mecmuaları hem yazarının kişisel zevkini yansıtır hem de dönemin edebi eğilimi ve zevki üzerine bize bilgiler verir. Ayrıca şiir mecmuaları eski Türk edebiyatı bilimsel araştırmaları ...