Now showing items 1-20 of 67

  • 17. Yüzyıl Aşık Şiirinde Sevgili Motifi 

   Akgöynük, Maşuta (Niğde Üniversitesi, 2012)
   17. Yüzyıl Âşık Şiirinde Sevgili Motifi? isimli çalışmamız; 17. Yüzyıl'da âşık şiirinin önemli temsilcilerinden sayılan Âşık Ömer, Gevherî ve Karaca Oğlan'ın şiirleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu araştırmanın temel ...
  • Abdullah Kadiriy'in Ötken Künler Romanı Örneğinde Özbek Türkçesinde Yapıları Bakımından Zarf-Fiiller 

   Atar, Murat (Niğde Üniversitesi, 2013)
   Æağatay Türkçesinin devamı olarak kabul edilen ve Türkiye Türkçesinden sonra en fazla konuşuru olan Özbek Türkçesi hakkında Türkiye'de yapılan çalışmalar oldukça yetersizdir. Özbek Türkçesinde Yapıları Bakımından Zarf-Fiiller ...
  • Abiş Kekilbayulı'nın 'Ülker' Romanı örneğinde Kazak Türkçesinde yapıları bakımından zarf-fiiller 

   Akkoca, Duygu (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Hazırladığımız bu çalışma Kazak Türkçesindeki Zarf-fiillerin Yapıları Bakımından incelenmesini içermektedir. Bu çalışmamızın amacı, Kazak Türkçesindeki zarf-fiil eklerinin kullanıldığı cümleleri tespit ederek işlevleri ...
  • Adana ili yer adları üzerine bir dil incelemesi 

   Çeliktopuz, Mert; Nakiboğlu, Sadi H. (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Tarihi 3.000 yıl öncesine kadar dayanan ve Anadolu’nun çok eski sayılabilecek bir yerleşim alanı olan Adana ilinin yer adları üzerine yapılan bu çalışma; Kısaltmalar, Transkripsiyon, Giriş, I., II., III., IV. Bölüm, ...
  • Afganistanlı Özbek şairlerden Taşkın Bahayi ve eserleri üzerine bir inceleme 

   Tuygho, Nesar Ahmad (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Afganistanlı Özbek Şairlerden Taşkın Bahayi ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme çalışması, giriş, Taşkın Bahayi'nin Hayatı ve Eserleri, Eserlerinin Çevriyazı ile Latin Alfabesine Aktarılması, Eserlerinden Seçilmiş Tıpkıbasım ...
  • Aksaray Ortaköy İlçesi monografisi 

   Gözen, Sibel (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde yer alan hayatın geçiş dönemleri içersinde sayılan doğum, evlenme, ölüm adetleri ve inanışlar, bayramlar, kutlamalar, halk inanışları, halk mutfağı, halk hekimliği ve anonim halk ...
  • Âşık Mahzunî Şerif'in şiirlerinde söz varlığı 

   Aksakallı, Murat (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Dilin insan hayatında en önemli unsurlardan biri oluşu, insana ait ne varsa ortaya koyuşu, onu birçok yönüyle incelenmeye muhtaç hâle getirmiştir. Dil incelemelerinde en önemli unsurlardan biri de söz varlığının ...
  • Âşık Özemir'in (Ali Yenmez) hayatı sanatı ve şiirleri üzerine bir inceleme 

   Utku, Oğuzhan (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Türkler sık sık yurt değiştirerek çok geniş bir coğrafyaya yayılmış, birçok kültürün etkisi altında kalarak farklı uygarlıklar yaşamışlardır. Bundan dolayı edebiyat geleneğimiz Orta Asya'dan günümüze kadar değişip ...
  • Borçalı ilinde eski Türk inançlarının izleri 

   Memmedli, Oğuz (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   İnançlar, bir milletin mitik ve mistik özelliklerini yansıtan temel yapılardır. Tarih, bu yapıları yaşam koşulları içinde şekillendirir ve aktarır. İnsanlar kendigeçmişleri ile ilgili her şeyi merak eder. Bu merak, onu ...
  • Çamardı'da eski Türk inançlarının izleri 

   Yalçın, Ömer (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   “Çamardı’da Eski Türk İnançlarının İzleri” konulu çalışmada eski Türk inançlarının günümüzde hangi pratik ve ritüellerle yaşadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Tezimizde yöredeki insan hayatının geçiş dönemlerine ait ...
  • Çokan Velihanov (Eserleri) 

   Bazarbayeva, Lazzat (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   19. yüzyılda Kazakistan topraklarında yürütülen ilmi araştırmalarda yeni neslin öncüsü Çokan Cengizoğlu Velihanov’un özel bir yeri olmuştur. Çokan Velihanov, Kazak hanı Abılay Han neslinden olup, Kazakistan ve Orta Asya ...
  • Doğu belagatı ve batı retoriği üzerine mukayeseli bir inceleme 

   Kart, Elif (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışma, edebî sanatları Doğu belâgati ve Batı retoriği açısından örnekler gösterilerek, açıklanarak aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır .Bu amaçla Doğu belâgati ve Batı ...
  • Erciş folkloru 

   Yılmaz, Erkan (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Tarihin farklı dönemlerinde değişik coğrafyalarda büyük devletler kuran Türk milleti gittikleri her yere kendi kültürlerini taşımayı başarmışlardır. Gittikleri yerlerde değişik kültürlere mensup insanlarla bir arada ...
  • Ereğli masalları 

   Bekdik, Muhammed (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Bir millet, millî kültürüyle ve bu kültürü meydana getiren unsurlarla yaşam bulur. Bu unsurlar bu millete ait din, inanç, felsefe, folklor, gelenek ve görenekler, inanışlar gibi başlıca zenginliklerdir. Geçmişi yaşanılan ...
  • Eskişehir Halkevi Yurt ve Kültür dergisinin halk bilimi açısından değerlendirilmesi 

   Çamlıca, Tuğba (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   30 Ağustos 1932'de, Eskişehir Halkevi tarafından çıkarılan ve yayın hayatını Haziran 1946'ya kadar sürdüren Yurt ve Kültür Dergisi'nin, 30 Ağustos 1932 ile Haziran 1946 tarihleri arasında yayınlanan 1-98. sayılarındaki ...
  • Ferecbad Eş-Şidde'nin Budapeşte Nüshasının Dizini Ve Sözlüğü 

   Apık, Tufan (Niğde Üniversitesi, 2013)
   Bu çalışma, Osmanlı döneminde popüler olan Türkçe Ferecbad Eşşidde lerin en eski nüshası olan 1451 tarihli Budapeşte nüshasının sözlük ve dizinini içeren bir çalışmadır. Çalışma György Hazai ve Andreas Tietze tarafından ...
  • Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde halk bilimi unsurları 

   Kulak, Ezgi (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Halk bilimi, insanın var olma sürecinden beri halkın yaşam biçimini, düşünce yapısını, insanlar arasındaki hukuku ve topluma ait birçok maddi ve manevi unsurları kısacası halk kültürüne ilişkin her şeyi konu edinir. Türk ...
  • Hevir Tömür'ün Baldur Oygangan adem romanı üzerine bir inceleme 

   Bozok, Kemal (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Tezin konusu Modern Uygur Edebiyatının önemli temsilcilerinden Hévir Tömür'ün "Baldur Oyġanġan Âdem" adlı eseri üzerine yapılan Metin-Aktarma-İnceleme-Sözlük çalışmasıdır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır: Tezin birinci ...
  • Hüsam Hasret hayatı,sanatı,edebi kişiliği 

   İsmael, Mohammed Azeez (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Zengin bir geçmişe sahip Irak Edebiyatı; günümüzde de Arap, Kürt ve Türkmen şair ve yazarların gayreti ile edebî ürünler vermektedir. Bu çalışmada, Iraklı Türkmen şair Hüsam Hasretin hayatı, sanatı ve şiirleri, akademik ...
  • İkdam gazetesi 01.01.1921-31.12.1921 (İnceleme-seçilmiş metinler) 

   Seçkin, Hamit (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   1 Muharrem 1312’de (5 Temmuz 1894) basın hayatımıza giren İkdam gazetesi ilk sayılarında kendini siyasî, ilmî bir gazete olarak tanıtır. 1894 – 1961 yılları arasında farklı isimler altında yayın yapan İkdam gazetesi basın ...