Show simple item record

dc.contributor.authorNamık Aslan
dc.date.accessioned2019-08-01T13:38:39Z
dc.date.available2019-08-01T13:38:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1300-3984
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpFeE16WTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/3202
dc.description.abstractBu çalışmamızda, Eski Türk ozanlarının, İslamiyet'in kabulüyle epik geleneklerini Anadolu'ya taşımaları, derviş ozanlara dönüşerek Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesine ne derecede katkı koydukları üzerinde durulmuştur. Eski Türk ozanlarının, epik temin alp tipini Hz. Ali'nin şahsında alp-eren tipine evirmeleri değerlendirilmiştir. Türkler arasındaki Hz. Ali sevgisinin, yaratılan "Cenknâme" kültü bağlamlı olarak ortaya çıktığı ve yayıldığı başka araştırmacıların iddialarıyla da yazıda desteklenmiştir. 13,14,15.yy.larda Anadolu'da vücut bulan bu dinî edebiyat akımı "Ejderha Destanı" özelinde yorumlanmaya çalışılmış, destanının daha önceden yayınlanan metinlerinden faydalanılarak, edisyon kritikli metni hazırlanmıştır. Şahsi kütüphanemizdeki yazma metin, A. Güzel-M. Tatçı tarafından yayınlanan Ejderha Destanı metniyle karşılaştırılmış, A. Güzel-M. Tatcı yayınındaki farklılıklar dipnotta gösterilmiştir. Oğuz lehçesinin Anadolu'da bir edebiyat dili haline gelişinde, dönemin bu özgün sanatçılarının oynadığı etkin rol bağlamında başka çalışmaların ve görüşlerin de ışığında değerlendirmeler yapılmıştır. Destan epizotlarına göre özetlenmiş, şahıs kadrosu hakkında bilgi verilmiş, yazma nüshalarıyla ilgili olarak da kısa bir tanıtım yapılmıştır. Destanda geçen "ejderha, elma, öküz, balık" motifleri yorumlanmış, Uzak Doğu'ya, Asya içlerine ait mitolojik tasavvurların İslami bir renge büründürülüşleri ve yaşatıla gelmeleri örneklendirilmiştiren_US
dc.description.abstractIn this study, we focused on how the former Turkish ozans carried their epic cultures to the Anatolia by accepting the Islam and helped to increase the density of the Islamic and Turkish characteristics of the Anatolia. We evaluated the transformation of epic temin alp type into the alp-eren type by considering the personality of Hz. Ali. The emergence of the sypathy by supporting with studies of the other researchers in the context of the created "Cenkname" kült belonging to Hz. Ali in Turkish is also mentioned in this paper by referencing studies of the other researchers.This religion based literay form created in the 13th, 14th and 15th centuries in Anatoliais tried to be evaluated by especially considering "Dragon Epic" and a edition-critisized text is generated by utilizing the previously published studies of the mentioned epic. The text in our private library is compared with the text published by the A. Güzel and M. Tatçı and then the differences between texts are given in the footnotes. Some evaluations about becoming West Oghuz Dialect asa major literature language in Anatoliawith the important role played by the unique artists are given by using the studies carried out on this area. The characters summarized by the episotes of the tale are presented and a short intoductory part about the copies of the mentioned text is also given. The motifs about the "dragon, apple, ox and fish" are interpreted, and how the mythological imaginations belonging to the Far East and Asia are islamized and lived are illustrateden_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.titleHZ.ALİ CENKNAMELERİ BAĞLAMINDA BİR ESER (Destan-ı Ejderha ve Bazı Motifleri Üzerine)en_US
dc.title.alternativeA Study in the Context Of Hz. Ali's Cenkname (About Destan-ı Ejderha and Some Motifs)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMilli Folklor Dergisien_US
dc.departmentNiğde ÖHÜen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue111en_US
dc.identifier.startpage208en_US
dc.identifier.endpage219en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorNamık Aslan


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record