Show simple item record

dc.contributor.advisorİri, Rüçhan
dc.contributor.authorDinç, Ahmet
dc.date.accessioned2014-10-14T11:03:12Z
dc.date.available2014-10-14T11:03:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/420
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Türkiye futbol federasyonuna bağlı 10. Bölge futbol hakemlerinin klasmanlarına göre mesleki yeterliliklerini incelemektir. Schyns ve Von Collani (2002) tarafından geliştirilmiş olan Mesleki Yeterlilik Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2011-2012 Futbol Sezonunda görev alan futbol hakemleri oluşturmaktadır. Tarama modelindeki araştırmanın örneklemi ise 2011-2012 futbol sezonunda Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı 10. Bölgedeki 78 futbol hakeminden oluşmaktadır. Verilerin analizinde guruplar arasında fark olup olmadığını tespit edebilmek için bağımsız guruplarda t-testi ve parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis testi kullanılmıştır ve bazı kişisel değişkenlerle mesleki yeterlilik arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla da Pearson korelasyon testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre yabancı dil bilen hakemlerle yabancı dil bilmeyen hakemler arasındaki farka göre, yabancı dil bilen hakemlerin mesleki vizyonlarının daha yüksek olduğu, hakemlerin aylık ortalama gelirleriyle mesleki yeterlilikleri arasında anlamlı pozitif bir ilişki, yine yaşları ile mesleki vizyon ve yeterlilikleri arasında pozitif anlamlı bir ilişki ve mesleki güvenleri ile de mesleki yeterlilikleri ve vizyonları arasında pozitif anlamlı ilişki tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine the professional competence of the football referees within the 10th Region which is bound to Turkish Football Federation, according to their classifications. Professional Competence Scale developed by Schyns and Von Collani (2002) was used as the data collection tool. The referees who served in 2011-2012 Football Season is the universe of the study. The sample of the study which is a model of scanning is the 78 referees in 2011-2012 football season in the 10th Region that is bound to Turkish Football Federation. While analyzing the data to determine whether there is difference between the groups, t-test and non-parametric Kruskal Wallis test were applied for independent groups. Pearson?s Correlation test was applied to determine whether there is a relation between personal variables and professional competence. According to the findings, the professional visions of the referees who know foreign language are higher; there is a positive significant relation between the average monthly incomes and professional competences of the referees. Also there is a positive significant relation between the ages and professional visions and competence of the referees and a positive significant relation was discovered between the professional confidence and competence and visions of the referees. …en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMesleki Yeterliliken_US
dc.subjectFutbol Hakemlerien_US
dc.subjectKlasmanen_US
dc.titleFutbol Hakemlerinin Klasmanlarına Göre Mesleki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi: 10. Bölge Örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDinç, Ahmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record