Now showing items 1-9 of 9

  • Göçün ekonomik analizi: Niğde uygulaması 

   Meral, Esra (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Göç olgusu insanoğlunun varoluşuyla başlamış ve var olduğu sürece devam edecek bir süreçtir. BM nüfus bürosunun tanımına göre göç "kişinin köken yerinden başka bir yere giderek orada kalıcı yerleşmesi ve böylece ikamet ...
  • Kadın yoksulluğu ile mücadelede mikro finansman ( Bursa örneği) 

   Taş, Ramazan (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Son yıllarda tüm dünyayı yakından ilgilendiren yoksulluk kavramı Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de çok yönlü araştırmalara konu olmaktadır. Yoksulluk, en genel anlamda insanların asgari yaşam düzeylerini devam ettirebilmeleri ...
  • Küreselleşme ekseninde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde kadın istihdamının analizi 

   Şahin, Hatice (Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   İşgücü piyasaları, küreselleşme sürecinin etkilediği ve değiştirdiği ekonomik göstergelerden birisidir. Bu alandaki etkileri özellikle işsizlik ve istihdam üzerinde ortaya çıkarmaktadır. Küreselleşmenin her alanda olduğu ...
  • Türkiye'de kırsal kalkınma politikaları (1923-2016) 

   Avşar, Mustafa (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Kırsal kalkınma günümüzde dünyanın farklı bölgelerinde ülkeler arasında farklı tanımlamaları yapılan bir kavramdır. Türkiye'de ise net bir kırsal alan tanımı yapılamamış ve bu nedenle kırsal kalkınma politikaları başarılı ...
  • Türkiye'de yoksulluğun azaltılmasında turizmin rolü 

   Demirhan, Sakine (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Yoksulluk; hem dünyada hem Türkiye'de gün geçtikçe artan ve önemini koruyan problemlerin başında gelmektedir. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların ilgili raporlarında ve ülkelerin kırsal odaklı ...
  • Yerel ekonomik kalkınmada sosyal sermaye'nin rolü: Niğde OSB uygulaması 

   Yılmaz, Ayşegül (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Dünyada ekonomik ve sosyal konular bazı ülkelerde iyi düzeyde olurken bazı ülkelerde gelişme göstermemektedir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınma sorunları yaşadığı bilinmektedir. ...
  • Yerel ekonomik kalkınmada turizmin rolü ve Niğde uygulaması 

   Kankılıç, Hatice (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu araştırma yerel ekonomik kalkınma turizmin rolüne ilişkin vatandaşların tutumlarını Niğde ili özelinde incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu; 2019 yılı Mart-Nisan ayları ...
  • Yerel kalkınmada kadın girişimcilerin rolü: Niğde örneği 

   Balkaya, Didem (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan kadınların istihdamı erkeklere oranla daha düşük seviyelerdedir. Kadınların istihdam olanaklarının arttırılması, ekonomik kalkınmayı hızlandıracak en büyük etkilerden biridir. ...
  • Yolsuzluk Ekonomisi ve Türkiye 

   İşler, Kutay (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Yolsuzluk, küresel anlamda üzerinde en çok tartışılan ve mücadele edebilmek için çözüm yolları aranan en temel sorunlardan bir tanesidir. Yolsuzluğu bir kalıp içerisine koyarak değerlendirmek yanlış olacaktır. Ulusal ve ...