Show simple item record

dc.contributor.advisorMamak, Hüdaverdi
dc.contributor.authorHazar, Kürşat
dc.date.accessioned2019-11-15T12:47:52Z
dc.date.available2019-11-15T12:47:52Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014-12
dc.identifier.citationHazar, K. (2014) . Lise öğrencilerinde internet ve bilgisayar oyun bağımlılığının spora katılım düzeyi ve bazı değişkenler ile ilişkisinin araştırılması. (Yüksek Lisans tezi) Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7237
dc.description.abstractYapılan çalışmada lise öğrencilerinde bilgisayar oyun bağımlılığı ve internet bağımlılığı düzeylerinin günlük spora katılım düzeyi, sporcu lisansı olma durumu ve yılı, haftalık spora katılım günü, akademik başarı, cinsiyet, aile gelir düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi gibi değişkenler açısından incelenerek değişkenler arasındaki ilişkilerin ve etkileşimin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya Anadolu Lisesinde okuyan 9.10.11.12. sınıf öğrencileri alınmıştır. 256 erkek, 326 bayan olmak üzere toplam 582 öğrenci gönüllü olarak katılmışlardır. Araştırma, tarama modeline uygun olarak planlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak sosyo-demografik özellikleri belirlemek için 13 maddelik bilgi formu ile Ayaş ve arkadaşları (2011) tarafından geliştirilen “Ergenler İçin Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde tanımlayıcı istatistiklerden frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma verileri kullanılırken bağımsız iki değişken arasındaki farka ilişkin karşılaştırmada non-parametrik istatistiklerden Mann-whitney U test kullanılmıştır. Veriler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon testi yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak bağımlılık puanını birçok faktörün etkilediği, bununla birlikte araştırmaya alınan katılımcıların bağımlılık puanlarının düşük oldu tespit edilmiştir. Araştırmada spora katılan bireylerin katılmayanlara oranla akademik başarılarının daha düşük, internet ve toplam bağımlılık puanlarının ise daha yüksek olduğu görüldü. Bu puanları ise ağırlıklı olarak spor lisans yılının etkilediği, haftalık yapılan spor gün ve günlük yapılan spor saatinin etkilemediği bağımlılık puanlarındaki artışın lisans yılından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Ayrıca spor lisansı olma durumu bayanlarda bağımlılık puanlarını etkilemezken farkın erkeklerden kaynaklandığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study was to investigate and interaction the relationship of computer addiction and internet addiction level with like sports participation level, sports license statues and years, daily sports hours, weekly sports day, academic success level, sex, family income and parents’ education level. In these study participated as volunteers Anadolu High school students at 9 th , 10th , 11th and 12th class. Totally 582 students that 256 male and 326 female participated in the study. Study was based survey model. As a data collection tool 13 item information form was used socio-demographic characteristics. Computer game addiction and internet addiction level was determined “Computer Addiction Scale For Adolescents” developed by Ayaş at al. Data were analyzed using Mann-Whitney U test non-parametric statistics to compare differences between two independent variables in terms of frequency, percent, means and standard deviation of descriptive statistics. In order to determine the relationship among the data Pearson correlation test was used. Significance level was set at 0,05. In conclusion, many factors were identified effecting the addiction level while participants in this study had lower addiction levels. In this research, participants actively in sports academically succeeded less but got higher internet and total addiction levels than the participants who were not active in sports. These levels were effected mostly by sports licence year which also increased addiction levels. Weekly day numbers and daily hour numbers of the sports did not have effect on the addiction level. It was found out that the difference in the addiction levels were resulted from males not females.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeden Eğitimien_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectBilgisyar Oyunlarıen_US
dc.subjectİnterneten_US
dc.subjectBağımlılıken_US
dc.subjectPhysical Educationen_US
dc.subjectSportsen_US
dc.subjectComputer Gamesen_US
dc.subjectInterneten_US
dc.subjectAddictionen_US
dc.titleLise öğrencilerinde internet ve bilgisayar oyun bağımlılığının spora katılım düzeyi ve bazı değişkenler ile ilişkisinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe investigation of high school students internet and computer game addiction relations with sports participation level and some variablesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorHazar, Kürşat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record