Show simple item record

dc.contributor.advisorSevindi, Tarık
dc.contributor.authorSaraç, Cüneyt
dc.date.accessioned2019-11-25T11:28:39Z
dc.date.available2019-11-25T11:28:39Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014-12
dc.identifier.citationSaraç, C. (2014) . Engellilerde spor ile benlik saygısı ve sosyalleşme düzeyi arasındaki ilişki. (Yüksek Lisans tezi) Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7291
dc.description.abstractÇalışmanın amacı engellilerde spor ile benlik saygısı ve sosyalleşme üzerindeki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada bedensel engellilerin sosyalleşmeleri ile benlik saygıları üzerinde sporun etkilerinin betimlenmesi ile bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin üzerinde durulmuştur. Araştırmanın modeliyle "spor yapan ve spor yapmayan bedensel engellilerin sosyalleşmelerinde ve benlik saygıları üzerinde sporun etkisi"nin olup olmadığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın yapılması sırasında tüm Türkiye'de bulunan bedensel engelliler araştırma evrenine dahil edilmiş olup, anket formlarının ulaştırılması ve bedensel engellilere yönetilmesi zor olduğundan, araştırmanın örneklemini araştırmaya dahil edilen 30 ilde bulunup anket formlarını doldurmayı kabul eden 317 bedensel engelli oluşturmuştur. Katılımcıların bulundukları şehir ile sosyalleşme durumları arasındak p<0,05 düzeyinde istatistiki bir farklılık tespit edilmiş; yaşları ile sosyalleşme durumları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiki bir farklılık tespit edilmiş; cinsiyetleri ile sosyalleşme durumları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiki bir farklılık tespit edilmemiş; eğitim durumları ile sosyalleşme durumları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiki bir farklılık tespit edilmemiş; aylık gelirleri ile sosyalleşme durumları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiki bir farklılık tespit edilmiş; engel durumları ile sosyalleşme durumları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiki bir farklılık tespit edilmemiş; engel gerekçeleri ile sosyalleşme durumları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiki bir farklılık tespit edilmemiş; engel süreleri ile sosyalleşme durumları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiki bir farklılık tespit edilmemiş; spor yapma durumları ile sosyalleşme durumları arasında p<0,05 düzeyinde istatistiki bir farklılık tespit edilmemiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the study in disabled sports on self-esteem and socialization to determine the relationship. In the research on self-esteem and socialization of disabled sport with its depiction of the impact of proposals to solve these problems is emphasized. The research model "when engaging in sports and sport socialization of disabled sport's impact on hazard and self-esteem" has tried to reveal whether the. Research during the execution of all in Turkey for the handicapped research universe has been included, questionnaires be delivered and disabled difficult to manage because the research sample included in the study were 30 provinces found and survey forms to fill accepting 358 physically handicapped formed. City socializing Status of participants between their p <0.05 level to detect a statistical difference; age socializing Status Between p <0.05 level to detect a statistical difference; With gender socialization Status Between p < 0.05 was statistically no significant difference ; Education Status Status of socializing between p <0.05 level were no statistical differences; With a monthly income between socialization Status p <0.05 to detect a statistical difference ; obstacles Status Status Between Ile socialization p < 0.05 was statistically no significant difference; Among the reasons for obstacles With socialization Status p <0.05 was statistically no significant difference; Sure barrier between Ile p socializing Status <0.05 was statistically no significant difference; With sports to socialize Status Status Between p < 0.05 level was statistically no significant difference.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBedensel Engellileren_US
dc.subjectSosyalleşmeen_US
dc.subjectBenlik Saygısıen_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectPhysically Changeden_US
dc.subjectSocializationen_US
dc.subjectSelf-Esteemen_US
dc.subjectSportsen_US
dc.titleEngellilerde spor ile benlik saygısı ve sosyalleşme düzeyi arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeRelationship between self-esteem with disabilities i̇n sports and soci̇ali̇zi̇ng levelen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSaraç, Cüneyt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record