Show simple item record

dc.contributor.advisorKarlı, Ünal
dc.contributor.authorTopcu, Emine Ülkay
dc.date.accessioned2019-11-29T10:23:58Z
dc.date.available2019-11-29T10:23:58Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-10
dc.identifier.citationÜlkay Topcu, E. (2013). Sportmenlik ve etik ilişkisi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7375
dc.description.abstractBu araştırma da, etik ve sportmenlik ilişkisinin incelenmesi amaçlandı. Araştırma ilişkisel tarama modeli olup, veriler anket yöntemiyle elde edildi. Sporcuların sportmenlik yönelimleri ve etik eğilimlerinin incelendiği çalışmanın örneklem grubu farklı cinsiyet, yaş ve branştan olan Bolu ve çevresinde yaşayan tesadüfi 300 sporcudan oluşturuldu. Veri toplama aracı olarak birinci bölümde kişisel bilgileri sorgulayan ifadelere yer verilirken ikinci bölümde ?Etik Duruş Anketi? , üçüncü bölümde ise ?Çok Yönlü Sportmelik Eğilimleri Ölçeği? kullanıldı. EDÖ?nin idealizim ve görecelilik alt boyutlarında inceleme yapılırken, ÇYSEÖ ölçeğinde sosyal değerlere saygı, spora adanma, kurallara ve görevliye saygı ve rakibe saygı alt boyutları incelendi. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla verilerinin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma ve frekans/yüzde gibi betimsel istatistikler ve Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilks normal dağılım testleri, Pearson korelasyon testi, bağımsız gruplarda t-testi, Mann-Whitney U testi ve çoklu varyans analizi(MANOVA) testleri uygulandı. Elde edilen bulgulara göre, EDÖ ölçeği görecelilik alt boyutunda cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık (p<0,05) gözlendi. Katılımcıların spor yaşı ile sportmenlik tutumlarından kurallara ve görevliy saygı alt boyutu arasında anlamlı pozitif bir ilişki (p<0,05) tespit edildi. EDÖ ile ÇYSEÖ ölçeklerinin alt boyutları arasında ise, görecelilik ile rakibe değer/saygı alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilemezken, diğer alt boyutlar arasında pozitif ve anlamlı ilişki tespit edildi. Araştırma sonucuna göre, birey etik değerlerine ne kadar bağlıysa sportmenlik düzeyinin de o kadar arttığı gözlendi. Bu sonuçtan yola çıkarak sadece sporcular değil spor ile uğraşan yönetici, taraftar, gazeteci gibi tüm bireylerin etik anlayışlarının geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the correlation between ethic position and sportsmanship attitudes of university students who participate in sport. In this study correlational survey model was used and the data was obtained through questionnaire method. The sample group of the study was composed of randomly selected 300 student athletes of Abant İzzet Baysal University from different sex, age and sport branches. As data collection instrument, in the first section there were items questioning demographic information, the second section was composed of Ethics Position Questionnaire (EPQ) and The Multidimensional Sportspersonship Orientation Scale (MSOS) was used in the third section. In order to test the research hypothesis descriptive statistics such as arithmetic mean, standard deviation, frequencies, Kolmogorov-Smirnov/ Shapiro-Wilks normality tests, Pearson Correlation Test, Mann-Whitney U Test and Multiple Analysis of Variance (MANOVA) were conducted. According to the findings, significant difference was observed between the sexes in the relativity sub-dimension of Ethics Position Questionnaire (p <0.05). Significantly positive correlation was determined between sport age and respect for the rules and the officer which is sub-dimension of EPQ (p<0,05). While there was no significant correlation identified between relativity sub-scale of EPQ and respect for the competitor sub-scale of MSOS, significant correlations were found among the other sub-dimensions of the scales (p<0,05). Finally, significant positive correlation was found between the ethical values and sportsmanship levels of student athletes. Based on this result, it was thought that ethical behaviors should be improved not only athletes but also all individuals such as journalist, supporter and administrator.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectSportmenliken_US
dc.subjectSporten_US
dc.subjectEthicen_US
dc.subjectSportsmanshipen_US
dc.titleSportmenlik ve etik ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe relationship of between ethicsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorTopcu, Emine Ülkay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record