Show simple item record

dc.contributor.advisorGörür, Gazi
dc.contributor.authorOlcabey, Gülay
dc.date.accessioned2019-12-03T06:50:56Z
dc.date.available2019-12-03T06:50:56Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-07
dc.identifier.citationOlcabey, G. (2012). Kayseri ve niğde illerinde Populus spp.'de gal oluşturan Pemphigus spyrothecae afit türünün ortamdan kaynaklanabilecek genetik farklılıklarının analizi. (Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7407
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Populus spp.'de gal oluşturan Pemphigus spyrothecae' ninrastgele çoğaltılmış polimorfik DNA (RAPD: Random Amplified Polymorphic DNA)belirteçlerini kullanarak genetik çeşitliliğini belirlemektir. Niğde ve Kayseri illerinin 20farklı bölgesinden toplanan afitler 14 RAPD primeri kullanılarak genetik farklılıklarincelenmiş ve 11 primerin bant verdiği görülmüştür. Niğde örneklerinde polimorfiklokus sayısı 40 ve polimorfizm oranı %80 olarak belirlenmiş, Kayseri populasyonundaise polimorfik lokus sayısı 28 ve polimorfizm oranı %56 olarak belirlenmiştir. Niğdepopulasyonunun örneklendiği alan daha heterojen olduğu için bu farklılık ortaya çıkmışolabilir. Populasyonlar arasındaki gen akış oranının da (Nm) 3,44 olduğu belirlenmiştir.Ayrıca Niğde ve Kayseri populasyonlarına ait genetik benzerlik değeri 0.9076 olarakbelirlenmiştir. Bu çalışma, tür içi çeşitlilik olmasına rağmen Niğde ve Kayseripopulasyonlarının birbirine benzer olduklarını göstermektedir. Bu sonuçlar Pemphigusspyrothecae türünün genetik yapısı üzerinde coğrafik koşulların etkili olduğunugöstermiştir. Elde edilen veriler daha fazla örnekle, primerle ve diğer moleküleryöntemlerle desteklenirse daha büyük anlam ifade edecektir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was determine the genetic variability of Pemphigus spyrothecaegalled on Populus spp. using the Randomly Amplified Polimorphic DNA (RAPD)markers. 20 sampled populations from various localities of the Niğde and Kayseriprovinces were studied by using 14 RAPD primers and 11 of the 14 primers showedclear band patterns. There were 40 polymorphic loci and rate of polymorfism was 80%in Nigde population while 28 polimorphic loci and rate of polymorfism was 56% inKayseri population. These differences in polymorfism rate between two populationsmight be resulted from geographically higher heterogenity in Nigde population area.There was 3.44 gene flow (Nm) between Nigde and Kayseri populations. Furthermore,genetic identity between two populations was 0.9076. The present study indicated thatNiğde and Kayseri populations were similar, although they had intrapopulationvariability. Overall elevation of the findings indicated the effects of geographicalconditions on the genetic structure of the P.spyrothecae. It should be better to supportthese findings with other molecular techniques by applying more primers and biggersamples size.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAfiten_US
dc.subjectPemphigus Spyrothecaeen_US
dc.subjectRAPDen_US
dc.subjectAphiden_US
dc.titleKayseri ve niğde illerinde Populus spp.'de gal oluşturan Pemphigus spyrothecae afit türünün ortamdan kaynaklanabilecek genetik farklılıklarının analizien_US
dc.title.alternativeAnalyses of environmentally based genetic differences of Pemphigus spyrothecae species that cause gal formation on Populus spp. in Kayseri and Niğde provincesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorOlcabey, Gülay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record