Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Gürkan
dc.contributor.authorKayantaş, İdris
dc.date.accessioned2019-12-03T11:25:19Z
dc.date.available2019-12-03T11:25:19Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-12
dc.identifier.citationKayantaş, İ. (2013). Üniversite öğrencileri arasında enerji içeceği tüketiminin ve bilincinin araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7423
dc.description.abstractBu çalışma, Bingöl Üniversitesi bünyesindeki Fen Edebiyat, Sosyal Bilimler, Meslek Yüksek Okulları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri olmak üzere bu fakülteler bağlı bölümlerde okuyan öğrencilerin enerji içeceği tüketimi ve bilinci tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu yolla üniversite öğrencileri arasında enerji içeceği tüketimi ve bilincini geliştirmeye katkı sağlaması umulmaktadır. Araştırma için çeşitli alt problemler oluşturulmuştur. Üniversite öğrencilerinin enerji içeceği tüketim oranı, enerji içeceklerinin içeriği ile ilgili üniversite öğrencilerinin bilgi düzeyleri, hangi amaçla ve hangi zaman aralığında kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu durumu tespit etmek amacıyla Ova ve arkadaşlarının (2011) geliştirmiş oldukları ''Enerji İçecekleri Tüketimi ve Bilinci” ölçeği 500 kişiye uygulanmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizleri, SPSS 14.0 For Windows Paket Programından yararlanılarak frekans, yüzde, kümülatif yüzde gibi tanımlayıcı tekniklerden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin çoğunluğu enerji içeceği tüketmemektedirler. Tüketenlerin ilk kez tüketme nedenlerine bakıldığında çoğunluğu meraktan tüketmektedir. Tüketme nedenlerine bakıldığında; enerji ihtiyacını karşılamak, lezzet ve spor yapmak için tükettiklerini belirtmişlerdir. Öğrenciler genellikle, enerji içeceklerini 12-18 saatleri arasında sade olarak tüketmektedirler. Enerji içeceği tüketen öğrencilerin büyük çoğunluğunun marka tercihi yoktur. Büyük bir çoğunluğu enerji içeceklerini bilinçsiz olarak tüketmekte, enerji içeceklerinin içeriği hakkında yeterli bilgiye sahip olamadıkları görülmektedir. Bu içeceklerle ilgili tüketim bilincinin geliştirilmesine yönelik önlemler alınmalıdır.en_US
dc.description.abstractIn this study it is tried to determine energy drink consumption and consciousness among the students of Faculty of Arts, Faculty of Social Sciences, Vocational Schools, Faculty of Adminstrative Sciences, Faculty of Theology, Engineering and Architecture Faculty in Bingöl University. In this way, it is hoped to contribute to develop the energy drink consumption and consciousness among the students. For the research some sub - problems were created. It is tried to identify the proportion of energy drink consumption, the information level of the students about the ingredients in energy drink, for which aim and how often they use it.To identify this state the Scale "Energy Drink Consumption and Consciousness" that was developed by Ova and his friends (2011) was applied to 500 people. The statistical analyses of this were made by using SPSS 14.0 Windows Packet Programme and some descriptive technics like frequency, percentage and cumulative percentage. According to the obtained results, the majority of students are consuming energy drinks. Considering the causes of consuming consume the majority for the first time is consumed with worry. Considering the causes consume; energy needs, taste and stated that they consume for sports. Students often consume energy drinks are simply between 12-18 hours. The majority of students who consume energy drinks brands have no choice. it is understood that a large majority of students consume the energy drink unconsciously and they don't have enough information about the content of the energy drinks. Some precautions should be taken for developing the consumption consciousness about this drinks.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜniversite Öğrencisien_US
dc.subjectEnerji İçeceğien_US
dc.subjectTüketim Bilincien_US
dc.subjectUniversity Studentsen_US
dc.subjectEnergy Drinken_US
dc.subjectConsumption Consciousnessen_US
dc.titleÜniversite öğrencileri arasında enerji içeceği tüketiminin ve bilincinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe awareness and consumptionof energy beveraga among students of universityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKayantaş, İdris


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record