Show simple item record

dc.contributor.advisorEker, Hasan
dc.contributor.advisorHallıoğlu Kılınç, Olgu
dc.contributor.authorAlkan, Ali
dc.date.accessioned2019-12-04T07:28:36Z
dc.date.available2019-12-04T07:28:36Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012
dc.identifier.citationAlkan, A. (2012). Obez olan ve spor yapan çocukların kardiyak fonksiyonları ve kalp hızı değişkenliğinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/7433
dc.description.abstractSporcularda kardiyak risklerin azaldığı ve obez çocuklarda ise tersine bu risklerin arttığı bilinmektedir. Kardiyovasküler açıdan, obez çocuklarda otonom sinir sisteminde çeşitli bozuklukların oluştuğu ve bunun koroner sorunlar ve hipertansiyon gelişiminde rol alabileceği yakın zamanda yapılan çalışmalarda dile getirilmeye başlanmıştır. Kalp hızı değişkenliği otonom sinir sistemi fonksiyonlarını ölçen non-invaziv bir parametredir ve çocuklarda kardiyak kapasite değerlendirilmesinde de kullanılabileceği bildirilmiştir. Sporcularda kalp hızı değişkenliğinin yükseldiği bilinmektedir. Son yıllarda egzersiz tedavisi ile kalp hızı değişkenliğinin artırılması tartışılmaktadır. Ancak çocukluk yaş grubundaki sporcularda bu konuda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, obez ve spor yapan erkek çocuklardaki kardiyak fonksiyonları ve kalp hızı değişkenliğini sağlıklı çocuklarla karşılaştırmaktır. Bu çalışmada 11-14 yaş arasında 20 obez çocuk, 20 spor yapan çocuk ve 20 kontrol grubu olmak üzere yaş-cinsiyet açısından benzer 60 sağlıklı erkek öğrenci alındı. Bütün çocukların muayeneleri yapılarak antropometrik ölçümleri kaydedildi. Ekokardiyografik olarak sistolik (LVEDD, LVESD, EF, KF) ve diyastolik (Mitral E, A, E/A) kardiyak fonksiyonlar değerlendirildi. Ayrıca 5 dakikalık ölçümlerden kalp hızı değişkenliği kaydedildi. Obez grupta özellikle ailede obezite öyküsü ve çocuklarda hipertansiyon dikkat çekiciydi. Çalışma grubunun sistolik fonksiyonları değerlendirildiğinde; obez-sporcu-kontrol sırasıyla LVEDD ortalamaları 39,3±5.2, 40,2±6.1, 36,1±7,2 (mm), LVESD ortalamaları 25±4,3, 25±3,8, 21,6±4,4 (mm), EF ortalamaları 67±6, 69±6, 71±6 (%), KF ortalamaları 36,9±4,82, 39,6±8, 39,4±4,92 (%) idi. Diyastolik fonksiyonlar açısından obez-sporcu-kontrol sırasıyla Mitral.A değerleri 0,616±0,106, 0,599±0,106, 0,572±0,091 (cm/sn), Mitral.E değerleri 0,939±0,149, 0,966±0,240, 0,901±0,970 (cm/sn), Mitral.E/A ortalamaları ise 1,540±0,1981,573±0,208 1,594±0,167 (cm/sn) bulundu. Kardiyak fonksiyonlar açısından her üç grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Kalp hızı değişkenliğinde, zaman alanlı parametrelerden obez-sporcu-kontrol sırasıyla SDNN değerleri 58,16±27,44, 86,93±30,36, 63,55±11,34 ms, RMSSD değerleri 57,85±36,97, 96,80±52,84, 61,9±15,26 ve HRV triangülerindex değerleri 10,80±4,76, 16,31±5,68, 12,8±3,43 olarak bulundu. Bu değerlerin sporcularda diğer iki gruba göre anlamlı derecede arttığı belirlendi. Frekans alanlı parametrelerdenobez-sporcu-kontrol sırasıyla, LF ortalamaları 148,75±44,22, 131,15±41,20, 152,38±36,65 nu, HF ortalamaları 231,48±45,85, 263,25±55,46, 251,51±57 nu, LF/HF ortalamaları 0,66±0,25, 0,53±0,22, 0,65±0,25 idi. Obezlerde parasempatik aktiviteyi gösteren HF değerlerinde düşme ve LF/HF oranlarında artış görülmekle birlikte istatistiksel fark saptanmamıştır.Sonuç olarak, bu çalışmada obezitenin çocuklarda belirgin bir kardiyak sistolik veya diyastolik fonksiyon bozukluğu oluşturmadığı ancak tansiyon yüksekliği açısından dikkatli olunması gerektiği ortaya konulmuştur. Düzenli yapılan sporun dolaşım sistemi ve vücut yağ oranı üzerine etkisinin yanı sıra erkek sporcularda kalp hızı değişkenliğinin anlamlı derecede yüksek olması, spor ile belki de otonom fonksiyonların düzelebileceğini düşündürmüştür.en_US
dc.description.abstractIt is known that the cardiac risks in sportsmen are declining and in obese children these risks are increasing as opposite. In terms of cardiovascular; several disorders appearin the autonomic nervous system of obese childrenand this may have a role in the development of coronary problems and hypertension in recent studies. Instability of heart rhythm is a non-invasive parameter which measure autonomic nervous system functions and also it can also be used in the evaluation of cardiac capacity in children. It is known thatinstability of heart rhythm in sportsmen rises. In recent years, redoubling of instability of heart rhythm with exercise treatment has been debated. However, there is not enough study in the group of younger sportsmen. The aim of this study is the comparison of cardiac functions and instability of heart rhythm of obese boys who do sports with the healthy ones. In this study between the age of 11-14; 20 obese children,20 children who do sports, 20 children as control group in total 60 healthy male students who is similar in terms of age and sex were taken. All examinations and anthropometric measurements of children were recorded. As eco-cardiographicsystolic (LVEDD, LVESD, EF, KF) and diastolic (Mitral E, A, E/A) cardiac functions were evaluated. Also instability of heart rhythm was recorded by the 5-minutes measurements.In the obese group especially the story of obesity in the family and hypertension in the children were noteworthy. When the systolic functions of study group were evaluated, in the sequence of obese, sportsmen and control group; average LVEDD was 39,3±5.2, 40,2±6.1, 36,1±7,2 (mm), average LVESD was25±4,3, 25±3,8, 21,6±4,4 (mm), average EF was67±6, 69±6, 71±6 (%), average KF was 36,9±4,82, 39,6±8, 39,4±4,92 (%). In terms of diastolic functions in the sequence of obese, sportsmen and control group; values of Mitral.A 0,616±0,106, 0,599±0,106, 0,572±0,091 (cm/sec), values of Mitral.E 0,939±0,149, 0,966±0,240, 0,901±0,970 (cm/sec), and average Mitral.E/A 1,540±0,198 1,573±0,208 1,594±0,167 (cm/sec) were found. In terms of cardiac functions any significant differences between these three groups could not be established. In the instability of heart rhythm from parametres with time fields in the sequence of obese, sportsmen and control groupvalues of SDNN 58,16±27,44, 86,93±30,36, 63,55±11,34 ms, values of RMSSD 57,85±36,97, 96,80±52,84, 61,9±15,26 and values of HRV triangular index 10,80±4,76, 16,31±5,68, 12,8±3,43 were found. It was determined that those values redoubled in sportsmen in contrast with the two other groups. From parameters with frequency field in the sequence of obese, sportsmen and control groupvalues average LF was 148,75±44,22, 131,15±41,20, 152,38±36,65, average HF was 231,48±45,85, 263,25±55,46, 251,51±57, average LF/HF was 0,66±0,25, 0,53±0,22, 0,65±0,25. In obese children decrease in the values of HF which shows parasempeatic activity and statistically differences with the increase in LF/HF rates were established.As a consequence, in this study it has been stated that obesity does not cause a significant cardiac systolic and diastolic function disorders, but one should be careful in terms of hypertension. Beside the effects of regular exercise on circulatory system the rate of fat in the body, the significant rate of instability of heart rhythm in male sportsmen made one think that autonomic functions may be amended with sport.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKalp Hızı Değişkenliğien_US
dc.subjectKardiyak Fonksiyonlaren_US
dc.subjectObeziteen_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectHeart Rate Variabilityen_US
dc.subjectCardiacen_US
dc.subjectObesityen_US
dc.subjectSportsen_US
dc.titleObez olan ve spor yapan çocukların kardiyak fonksiyonları ve kalp hızı değişkenliğinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of sports cardiac function and heart rate variability chilren who were obese and doing sporten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAlkan, Ali


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record