Show simple item record

dc.contributor.advisorAlpay, Cemal Berkan
dc.contributor.authorPişkin, Necdet Eray
dc.date.accessioned2021-11-10T05:56:55Z
dc.date.available2021-11-10T05:56:55Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-06
dc.identifier.citationPişkin, N.E. (2018). 8 haftalık kort tenis antrenmanının 10-12 yaş aralığındaki çocuklarda bazı motorik özellikler ile dikkat gelişimleri üzerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/8208
dc.description.abstractÇalışmaya 10-12 yaş aralığında, yaş ortalaması 11,43 ± 0,68, antrenman yaşı 2 ± 0 yıl olan deney grubu ve yaş ortalaması 11,57 ± 0,63 olan kontrol grubu olmak üzere toplam 60 gönüllü çocuk katılmıştır. Deney grubuna rutin çalışmalarına ek olarak içeriği dikkati ve bazı motorik özellikleri geliştirmeye yönelik driller içeren 8 haftalık bir antrenman programı uygulanıp esneklik, reaksiyon, el kavrama kuvveti ve dikkat düzeylerine olan etkisi incelenip sedanter grupla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Verilerin analizi SPSS 22 paket programında yapılmıştır. Çalışmada ön test son test modeli uygulanmıştır. Deneklerin ilk olarak boy ölçümleri alınıp sırasıyla otur uzan testi, Tanita BC 418 marka profesyonel segmental vücut analiz monitörüyle vücut kitle indeks ölçümü, Bourdon dikkat testi (harf formu), Takei marka el dinamometresi kullanılarak el kavrama kuvveti ve Nelson el reaksiyon testleri uygulanmıştır. 8 hafta sonrasında ölçümler tekrar edilip karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre deney gurubu ön test son test karşılaştırmasında sol el kavrama kuvveti ve dikkat düzeylerinde son test lehine anlamlı düzeyde fark tespit edilmiştir. (p<0.05) Deney-kontrol ön test karşılaştırmasında reaksiyon ortalamalarında deney lehine anlamlı düzeyde fark tespit edilmiştir. (p<0.05). Kontrol grubu ön test son test karşılaştırmasında esneklik ortalamalarında ön test lehine, dikkat puanında ise son test lehine anlamlı düzeyde bir fark tespit edilmiştir. (p<0.05) Sonuç olarak 8 haftalık tenis antrenmanının bazı motorik özellikleri ve dikkat düzeyini olumlu yönde etkilediği gözlenmiştir. Kontrol grubunda meydana gelen farklılıklar ise bu yaş dönemindeki fizyolojik gelişimler ve çocukların bu dönemde bulundukları eğitsel oyunlar ile farkında olmadan kendilerini antre edebildikleri ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Dikkat, reaksiyon, el kavrama kuvveti, vücut kitle indeksi, esneklik, tenisen_US
dc.description.abstractA total of 60 volunteer children participated in the study between the ages of 10 and 12, the average age was 11.43 ± 0.68, the experimental group was 2 ± 0 years and the control group was 11,57 ± 0,63. İn addition to their routine work, an experimental 8 - week training program with drills aimed to improve attention and some motoric features was performed in the experimental group and its effect on flexibility, reaction, hand grip strength and attention levels was investigated and compared with the sedanter group. Analysis of the data was done in SPSS 22 package program. A pre-test post test model was applied in the study. Subjects were first measured for height, followed by a sit-up test, a body segment index with a Tanita BC 418 professional segmental body analysis monitor, a Bourdon attention test (letter form), hand grip strength using a Takei brand hand dynamometer and Nelson hand reaction tests. After 8 weeks the measurements were repeated and compared. According to the results obtained, significant difference was found in left hand grip strength and attention level in favor of post test in pretest test post test comparison of experimental group. (p <0.05) In the experiment-control pre-test comparison, significant difference was found in favor of the experiment in the mean of the reactions. (p <0.05). In the pre-test post-test comparison of the control group, a significant difference was found in favor of the pre-test in the flexibility averages and in the case of the attention point in favor of the post-test. (p <0.05) Conclusion, it was observed that 8-week tennis training positively affected some motor skills and attention level. Differences in the control group are thought to be related to the physiological developments at this age and to the fact that children can entertain themselves without being aware of the educational games they are in during this period. Key words: Attention, reaction, hand grip strength, body mass index, flexibility, tennisen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDikkaten_US
dc.subjectReaksiyonen_US
dc.subjectEl kavrama kuvvetien_US
dc.subjectVücut kitle indeksien_US
dc.subjectEsnekliken_US
dc.subjectTenisen_US
dc.subjectAttentionen_US
dc.subjectReactionen_US
dc.subjectHand grip strengthen_US
dc.subjectBody mass indexen_US
dc.subjectFlexibilityen_US
dc.subjectTennisen_US
dc.title8 haftalık kort tenis antrenmanının 10-12 yaş aralığındaki çocuklarda bazı motorik özellikler ile dikkat gelişimleri üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of 8-week court tennis training on some motor skills and attention development in children aged 10-12 yearsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record